Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 องค์การบริหารส่วนตำบล ตะพง อบต. ตะพง ตำบลตะพง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Textbased news demo
2018-10-11 11:51:16

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พ.ศ.๒๕๖๑ 
Home About me Board Contact Us